Κάποια ρήματα ακολουθούν μια κλίση που θυμίζει την αρχαία κλίση, γι' αυτό και την ονομάζουμε λόγια κλίση.

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
 Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος
θεωρώ θεωρούσα θεώρησα
θεωρείς θεωρούσες θεώρησες
θεωρεί θεωρούσε θεώρησε
θεωρούμε θεωρούσαμε θεωρήσαμε
θεωρείτε θεωρούσατε θεωρήσατε
θεωρούν θεωρούσαν θεώρησαν

 

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
 Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος
θεωρούμαι [θεωρούμουν] θεωρήθηκα
θεωρείσαι [θεωρούσουν] θεωρήθηκες
θεωρείται θεωρούνταν (ε)
θεωρήθηκε
θεωρούμαστε θεωρούμασταν θεωρηθήκαμε
θεωρείστε θεωρούσασταν θεωρηθήκατε
θεωρούνται θεωρούνταν (ε)
θεωρήθηκαν

 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
 Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος
εγγυώμαι εγγυόμουν εγγυήθηκα
εγγυάσαι εγγυόσουν εγγυήθηκες
εγγυάται εγγυόταν
εγγυήθηκε
εγγυόμαστε εγγυόμασταν εγγυηθήκαμε
εγγυάστε εγγυόσασταν εγγυηθήκατε
εγγυώνται εγγυόνταν
εγγυήθηκαν

 

 

Το ρήμα άγω (=οδηγώ) άγομαι (κατευθυνομαι από άλλον) έχει ενεστωτικό θέμα αγ- και αοριστικό αγαγ (με την αύξηση γίνεται -ηγαγ). π.χ.

Ενεστώτας : ανάγω, διάγω

Παρατατικός : ανήγα, διήγα

Εξ. Μέλλοντας : θα ανάγω θα διάγω

Αόριστος : ανήγαγα,  διήγαγα

Συν. Μέλλοντας : θα αναγάγω, θα διαγάγω

Παρακείμενος : έχω αναγάγει,  έχω διαγάγει

Υπερσυντέλικος : είχα αναγάγει,  είχα διαγάγει

Συντ. Μέλλοντας : θα έχω αναγάγει,  θα έχω διαγάγει