Η Προστακτική είναι η έγκλιση που χρησιμοποιούμε για να εκφράσουμε προσταγή, παράκληση, προτροπή ή ευχή.

Στην Ενεργητική Φωνή υπάρχει Εξακολουθητική (Ενεστώτας) και Συνοπτική, ενώ στην Παθητική, μόνο Συνοπτική.

Τη συναντούμε σε δυο πρόσωπα, β΄ ενικό και β΄ πληθυντικό.

Να θυμόμαστε :

  • Η Προστακτική δεν παίρνει αύξηση. (ανάλαβε, επίλεξε κ.λπ.)

 

  • Η κατάληξη –ηστε γράφεται με –η. Χρησιμοποιείται από ρήματα που στο α΄ ενικό πρόσωπο του ενεστώτα καταλήγουν σε –ώ (δεύτερη συζυγία). π.χ. οδηγώ - οδηγήστε, τολμώ - τολμήστε, αγαπώ - αγαπήστε κ.λπ.

 

  • Τα ρήματα της πρώτης συζυγίας σχηματίζουν την προστακτική με ανάλογα με το θέμα και το χαρακτήρα τους π.χ. ποτίζω ποτίστε, δανείζω – δανείστε, λύνω – λύστε κ.λπ.

 

  • Η κατάληξη –ειτε γράφεται με –ει. Π.χ. λύνομαι – λύθηκα – λυθείτε, ανεβαίνω – ανέβηκα – ανεβείτε, χαίρομαι – χάρηκα – χαρείτε , κινούμαι – κινήθηκα – κινηθείτε κ.λπ.