Επίθετα είναι οι λέξεις που δείχνουν τι λογής είναι τα ουσιαστικά που συνοδεύουν. Δείχνουν δηλαδή τι ποιότητας είναι ή τι ιδιότητα έχουν.

Τα επίθετα έχουν τρία γένη, είναι δηλαδή τριγενή. Αντίθετα κάθε ουσιαστικό έχει ένα μόνο γένος. Το επίθετο έχει το ίδιο γένος με το ουσιαστικό που συνοδεύει.

Όταν κλίνονται, τα επίθετα τονίζονται σε όλες τις πτώσεις του ενικού και του πληθυντικού αριθμού, στην ίδια συλλαβή που τονίζεται το αρσενικό γένος στην ονομα­στική του ενικού αριθμού.

Ανάλογα με τη σημασία τους τα επίθετα χαρακτηρίζονται σε χαρακτηριστικά και κοσμητικά.

Χαρακτηριστικά λέγονται τα επίθετα που μας δείχνουν συγκεκριμένες ιδιότητες των ουσιαστικών.

Κοσμητικά λέγονται τα επίθετα που "στολίζουν" το ουσιαστικό με μια ιδιότητα που είναι υποκειμενική.

Όταν κλίνονται, κρατούν τον τόνο που έχουν στην Ονομαστική του ενικού αριθμού.

Κάποιες φορές το επίθετο παίρνει τη θέση του ουσιαστικού. Έτσι χρησιμοποιείται αυτό ως ουσιαστικό και λέγεται ονοματοποιημένο ή ουσιαστικοποιημένοpaidi

Παραδείγματα : Το πρωινό ρόφημα, (επίθετο). Πήρα το πρωινό  μου. (Το επίθετο χρησιμοποιείται ως ουσιαστικό).

Ο πλού­σιος άνθρωπος ζει χωρίς στερήσεις, (επίθετο). Ο πλούσιος έχει τα φλουριά και ο φτωχός τα γλέντια, (Το επίθετο χρησιμοποιείται ως ουσιαστικό).

Προχώρησε ο κύριος όγκος του στρατού, (επίθετο). Πέρασε ένας κύριος και σας ζήτησε, (Το επίθετο χρησιμοποιείται ως ουσιαστικό).

Άρχισε ο πόλεμος μεταξύ δύο βάρβαρων λαών. (επίθετο). Συνεχίστηκαν οι επιδρομές των βαρβάρων, (Το επίθετο χρησιμοποιείται ως ουσιαστικό).

 

Στην περίπτωση αυτή τα ουσιαστικοποιημένα επίθετα ακολουθούν τους κανόνες τονισμού των ουσιαστικών. Δηλα­δή, δεν ισχύει στις περιπτώσεις αυτές ο κανόνας ότι όλα τα επίθετα τονίζονται πάντα σε όλα τα γένη και σε όλες τις πτώσεις του ενικού και του πληθυντικού αριθμού, στην ίδια συλλαβή που τονίζεται το αρσενικό γένος στην ονομα­στική του ενικού.

Παράδειγμα : Ο άρρωστος άνθρωπος χρειάζεται περιποίηση. Του άρρωστου ανθρώπου τού ανεβαί­νει συχνά ο πυρετός. (Το επίθετο λειτουργεί ως επίθετο) Ενώ : Του αρρώστου τού ανεβαίνει συχνά ο πυρετός. (Το επίθετο λειτουργεί ως ουσιαστικό και κατεβαίνει ο τόνος).

Οι παθητικές μετοχές που τελειώνουν σε -μένος, -μένη, -μένο παίζουν τον ίδιο ρόλο με τα επίθετα και γι' αυτό λέγο­νται ρηματικά επίθετα ή επιθετικές μετοχές.

 

Για τα επίθετα μπορούμε να διαβάσουμε στο βιβλίο Γραμματικής στις σελίδες 93 - 113 ή κάντε κλικ ΕΔΩ.