epitheto Page 15   epitheto Page 16   epitheto Page 17
         
         
epitheto Page 18   Owl   epitheto Page 19

 

Το Καρπενήσι είναι ωραία πόλη, η Κέρκυρα είναι ωραιότερη, ενώ η Ρόδος ωραιότατη.

Οι τρεις αυτοί τύποι, οι οποίοι μας δείχνουν το διαφορετικό βαθμό μιας ιδιότητας ενός ουσια­στικού, λέγονται βαθμοί του επιθέτου.

Οι βαθμοί του επιθέτου είναι τρεις. Ο πρώτος (ωραία ) λέγεται θετικός, ο δεύτερος (ωραιότερη) λέγεται συγκριτικός και ο τρίτος (ωραιότατη) λέγεται υπερθετικός. Ο συγκριτικός και ο υπερθετικός βαθμός ενός επιθέτου λέγονται παραθετικά του επιθέτου.

 

asteriasΑπό τα παραπάνω παραδείγματα καταλαβαίνουμε ότι:

α) Ένα επίθετο είναι θετικού βαθμού, όταν το ουσιαστικό που συνοδεύει έχει απλώς μια ιδιότητα, ποιότητα ή ένα γνώρισμα: π.χ. έξυπνο παιδί.

β)Ένα επίθετο είναι συγκριτικού βαθμού, όταν το ουσιαστικό που συνοδεύει έχει, σε σύγκριση με ένα άλλο, μια ιδιότητα ή ποιότητα σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτό: π.χ. Ο Τάκης είναι ψηλότερος από το Γιώργο.

γ) Ένα επίθετο είναι υπερθετικού βαθμού, όταν το ουσιαστικό που συνοδεύει έχει μια ποιότητα ή παρουσιάζει μια ιδιότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό: π.χ. Τα αβγά αυτά είναι φρεσκό­τατα. Ο ζωγραφικός αυτός πίνακας είναι ωραιότατος.

 

Ο υπερθετικός βαθμός των επιθέτων διακρίνεται σε δύο είδη: στον απόλυτο υπερθετικό και στον σχετικό υπερθετικό βαθμό.

α. Ένα επίθετο βρίσκεται σε απόλυτο υπερθετικό βαθμό, όταν αυτό έχει μια ιδιότητα ή μια ποιό­τητα σε πολύ μεγάλο βαθμό, χωρίς να το συγκρίνουμε με κάποιο άλλο: π.χ. Το τριαντάφυλλο αυτό είναι ωραιότατο.

β. Ένα επίθετο βρίσκεται σε σχετικό υπερθετικό βαθμό, όταν αυτό έχει μια ιδιότητα ή ποιότητα σε μεγαλύτερο βαθμό απ' ό,τι όλα τα άλλα όμοιά του: π.χ. Ο Έβρος είναι ο μεγαλύτερος απ' όλους τους ποταμούς της Ελλάδας.

 

Σημείωση: Στον συγκριτικό βαθμό το πρώτο ουσιαστικό αποτελεί τον πρώτο όρο της σύγκρισης και το δεύτε­ρο, που συγκρίνεται με το πρώτο, αποτελεί τον δεύτερο όρο της σύγκρισης: π.χ. Η ανθισμένη αμυγδαλιά είναι ομορφότερη από τη μηλιά : αμυγδαλιά α΄ όρος σύγκρισης,  μηλιά β΄όρος σύγκρισης

Όταν ο δεύτερος όρος της σύγκρισης εννοείται εύκολα, τότε, συνήθως, παραλείπεται: π.χ. Στο μάθημα αυτό έγρα­ψα καλύτερα. (Εννοείται από ό,τι στα άλλα).

 

Σχηματισμός των παραθετικών

feb286Για τον σχηματισμό των παραθετικών των επιθέτων υπάρχουν δύο τρόποι: ο μονολεκτικός, δηλαδή με μία λέξη, και ο περιφραστικός, με περισσότερες λέξεις.

 

Μονολεκτικός τρόπος : Σύμφωνα με τον πρώτο τρόπο για τον σχηματισμό του συγκριτικού βαθμού χρησιμοποι­ούμε τις καταλήξεις -ότερος (για το αρσενικό), -ότερη (για το θηλυκό) και -ότερο (για το ουδέτε­ρο) και για τον σχηματισμό του υπερθετικού, αντίστοιχα τις καταλήξεις -ότατος, -ότατη, -ότατο.

Περιφραστικός τρόπος : Χρησιμοποιούμε για μεν τον συγκρι­τικό βαθμό τον θετικό βαθμό του επιθέτου, αφού βάλουμε μπροστά το (ποσοτικό) επίρρημα πιο (πιο ωραίος), για δε τον υπερθετικό, τον συγκριτικό βαθμό του επιθέ­του, αφού βάλουμε μπροστά το ανάλογο άρθρο ο, η, το (ο πιο ωραίος).

Τέλος, για τον απόλυ­το υπερθετικό χρησιμοποιούμε τον θετικό βαθμό και το ποσοτικό επίρρημα πολύ.

 

Σχηματισμός Θετικού και Συγκριτικού Βαθμού
Θετικός Βαθμός    

Μονολεκτικός

Συγκριτικός Βαθμός

   

Περιφραστικός

Συγκριτικός Βαθμός

ωραίος

ωραία

ωραίο

   

ωραιότερος

ωραιότερη

ωραιότερο

   

πιο ωραίος

πιο ωραία

πιο ωραίο

             

πλούσιος

πλούσια

πλούσιο

   

πλουσιότερος

πλουσιότερη

πλουσιότερο

   

πιο πλούσιος

πιο πλούσια

πιο πλούσιο

             

χρήσιμος

χρήσιμη

χρήσιμο

   

χρησιμότερος

χρησιμότερη

χρησιμότερο

   

πιο χρήσιμος

πιο χρήσιμη

πιο χρήσιμο

 

Σχηματισμός Υπερθετικού Βαθμού

Μονολεκτικός

Σχετικός

Υπερθετικός

   

Περιφραστικός

Σχετικός Υπερθετικός

   

Απόλυτος

Υπερθετικός

   

Περιφραστικός

Απόλυτος Υπερθετικός

ο ωραιότερος

η ωραιότερη

το ωραιότερο

   

ο πιο ωραίος

η πιο ωραία

το πιο ωραίο

   

ωραιότατος

ωραιόότατη

ωραιότατο

   

πολύ ωραίος

πολύ ωραία

πολύ ωραίο

                   

ο πλουσιότερος

η πλουσιότερη

το πλουσιότερο

   

ο πιο πλούσιος

η πιο πλούσια

το πιο πλούσιο

   

ακριβότατος

ακριβότατη

ακριβότατο

   

πολύ ακριβός

πολύ ακριβή

πολύ ακριβό

ο χρησιμότερος

η χρησιμότερη

το χρησιμότερο

   

ο πιο χρήσιμος

η πιο χρήσιμη

το πιο χρήσιμο

   

χρησιμότατος

χρησιμότατη

χρησιμότατο

   

πολύ χρήσιμος

πολύ χρήσιμη

πολύ χρήσιμο

Παρατήρηση:

smurf2Επίθετα με κατάληξη -ύς -ιά - ύ σχηματίζουν τον συγκριτικό βαθμό σε -ύτερος - ύτερη -ύτερο και τον υπερθετικό σε -ύτατος -ύτατη -ύτατο.

Επίθετα με κατάληξη -ής -ής -ές σχηματίζουν τον συγκριτικό βαθμό σε -έστερος -έστερη -έστερο και τον υπερθετικό σε -έστατος -έστατη -έστατο.